ENGINYERIA


NAUS INDUSTRIALS

PROJECTES I LEGALITZACIÓ D’ACTIVITAT

PROJECTE ELÈCTRIC

PROJECTE CONTRA INCENDIS

CERTIFICATS DE SOLIDESA I SEGURETAT ESTRUCTURAL


URBANISME


PARCS I JARDINS

PARCEL•LACIONS

AGREGACIONS I SEGREGACIONS DE FINQUES

PROJECTES D’URBANITZACIÓ

PLANS PARCIALS

PLANS GENERALSARQUITECTURA


PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRA

PROJECTES D'AMPLIACIÓ

INSPECCIÓ TÈCNICA EDIFICIS (I.T.E)

ESTUDIS DE SEGURETAT I SALUT

COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

LEGALITZACIONS

CÈDULA HABITABILITAT

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA

TAXACIONS I VALORACIONS

CERTIFICATS DESCRIPTIUS DE OBRES EXISTENTS

PROJECT MANAGERREHABILITACIÓ/REFORMES


PROJECTES DE REHABILITACIÓ

PROJECTES MANTENIMENT FAÇANES I COBERTES

REFORÇOS ESTRUCTURES EXISTENTS

INSPECCIÓ TÈCNICA EDIFICIS (I.T.E)

INFORME CONSERVACIÓ EDIFICIS (I.C.E)

INTERVENCIÓ ALUMINOSIS

PERITACIÓ D’ESTRUCTURES